รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ((สารบรรณ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกัด
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีอายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี  มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน,เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point )
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับดี และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
  8. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดเป็นระบบสามารถแสดงผลการค้นคว้า ที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียน
  9. หากมีประสบการณ์ด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) และเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ทั้งในและนอกระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  2. ร่างหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง ประกาศฯ และเอกสารอื่นๆ
  3. จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่  และติดตาม/สืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ
  4. ประสานงานการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม  
  5. รับสาย-ตอบข้อซักถาม-โอนสายโทรศัพท์ ทั้งสายภายในและภายนอกรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ เช่น หนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก (ภายในและภายนอก) รายงานการประชุม คำสั่ง ประกาศ และการถ่ายเอกสาร เป็นต้น
  6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราแรกบรรจุ ปริญญาตรี 20,090 (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  Email : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131 หรือ 088-883-6847 (คุณจิ๋ว)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :