รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป หน่วยสารบรรณ (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22-35 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
  5. รักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  6. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  2. ปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง งานประชุม งานที่เป็นระเบียบแบบแผน 
  3. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการคณบดี 
  4. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบ งานพัสดุ และงานจัดพิมพ์หนังสือ
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ