รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยการศึกษา, สาขาการบริหารการศึกษา, สาขาหลักสูตรและการสอน, สาขาวิจัยและสถิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Office หรือโปรแกรมคำนวณทางสถิติเบื้องต้น เป็นต้น
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุมมองเชิงระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  8. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. มีความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  10. หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.      ปฏิบัติงานด้านการรับนักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษา วิเคราะห์คะแนนผู้สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐานและใบสมัคร การลงทะเบียนเรียน การรายงานผลการศึกษา การเสนอขออนุมัติปริญญา สถิตินักศึกษาและสารสนเทศทางการศึกษา ฯลฯ

  ๒.      ปฏิบัติงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า จัดกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับศิษย์เก่า

  ๓.      ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ

  ๔.      ประสานงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจการนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการวิจัยทางการศึกษา

  ๕.      ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 15,000 บาท

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ