รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (คุณวุฒิ ปวช.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  9 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. รับเฉพาะเพศหญิง
  3. ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1) พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
  2) จัดทำตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งสำนักงาน
  3) สรุปข้อมูล ป่วย ลา มาสาย ขาดงาน ประจำดือนของบุคลากรในหน่วย 
  4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
  5) ดูแลสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยให้สะอาดเป็นระเบียบสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
  6) เบิกและจัดเก็บ จัดเตรียม วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงาน ให้เพียงพอพร้อมใช้
  7) รับ-ส่ง แฟ้มคำสั่งระหว่างวัน
  8) เดินหนังสือเอกสารต่างๆ
  9) ตรวจสอบและส่งซ่อมเครื่องใช้ต่างๆ ของหน่วยงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์
  10) ทำงานเอกสารในระบบ e-doc
  11) เบิกเวชภัณฑ์ในระบบ SAP
  12) เบิกและส่งซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
  13) ดูแลการเบิกค่าตอบแทน
  14) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร
  14. เครื่องแบบบุคลากร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ