รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  • คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)   
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน   (เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดระบบข้อมูลคลังข้อสอบ
   • บริหารจัดการระบบคลังข้อสอบ
   • ตรวจสอบและจัดเตรียมรูปแบบข้อมูลคำถามและคำตอบของข้อสอบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรให้พร้อมสำหรับ 
   • ประมวลผลค่าสถิติ จากการวิเคราะห์ข้อสอบ ให้พร้อมสำหรับนำเข้าไปประมวลผลในระบบคลังข้อสอบ
   • ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบคลังข้อสอบแก่อาจารย์และ/หรือบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
   • ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
   • ประมวลผลข้อมูลเพื่อรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามมาตรฐานทางวิชาการวัดและประเมินผล
   • ให้คำปรึกษาในการสรุปและแปลผลการวิเคราะห์ข้อสอบแก่อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการสร้างรูปแบบและเครื่องมือการวัดประเมินผล
  • จัดทำข้อมูลสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการวัดผลการสอบ เช่น ข้อสอบที่มีคุณภาพของแต่ละรายวิชา
  • วางแผนการดำเนินงานด้านการวัดผล และเสนองบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์
  • บำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องตรวจข้อสอบ และระบบตรวจวิเคราห์ข้อสอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติงาน 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :