รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สาขาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Social Network ได้เป็นอย่างดี  
  5. มีสุขภาพแข็งแรง 
  6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดีในการติดต่อประสานงาน 
  7. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  8. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้การบริการด้านหลักสูตร กฎ ระเบียบ เกณฑ์ในการจัดทำ มคอ. 2 ให้กับประธานหลักสูตร 
  2. ให้บริการด้านข้อมูล กฎระเบียบ เกณฑ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3. ให้บริการติดต่อสื่อสารประสานงานกับคณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ และพร้อมให้ข้อมูลหลักสูตรฯ สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าศึกษา 
  4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :   ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :