รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานเครื่องมือกลาง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  26 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย หรือเพศหญิง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวเคมี, พันธุศาสตร์, อณูชีววิทยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านชีวโมเลกุล วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล หรือจุลชีววิทยาทางการแพทย์
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานหรือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุลโปรตีน หรือ Proteomic หรือ Metabolomic เช่น Protein Preparation Technique, LC-MS/MS-QTOF, LC-MS-Triple Quadrupole, LC-MS-Orbitrap, MALDI-TOF หรือ Mass Spectrometer ชนิดอื่น ๆ และ Automated Western Blotting จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค้นคว้า ติดตาม ต่อยอด องค์ความรู้ และนำมาแก้ปัญหา พัฒนา หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัยได้ด้วยตนเอง
  6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เป็นผู้มีระเบียบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักวิจัยและลูกค้าที่มาใช้บริการ
  8. มีทักษะการใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด)
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                   คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมและดูแลการใช้งานเครื่องมือหลัก
   1.1) กลุ่มเครื่องมือ Mass Spectrometer ได้แก่ MALDI-TOF, LC-MS/MS-QTOF, DART
   1.2) กลุ่มเครื่องมือ Imaging ได้แก่ Image Analyzer, Typhoon
   1.3) กลุ่มเครื่องมือ Biosciences ได้แก่ Microplate reader, Automated western blotting, Automated liquid Handling
   1.4) กลุ่มเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป
  2. แนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มาขอรับการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ
  3. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค รูปแบบ วิธีการวิเคราะห์ แก่ผู้มาขอรับบริการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
  4. จัดทำเอกสารคุณภาพต่าง ๆ เช่น วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการดูแลรักษา ของเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  6. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ