รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสหสาขาวิชาชีพ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานถ่ายภาพรังสีทันตกรรม หรือ มีประสบการณ์ด้านการให้รหัสโรคทางทันตกรรม หรือ มีความรู้ด้านศัพท์ทางทันตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านรังสีการแพทย์ หรือรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานถ่ายภาพรังสีทันตกรรม  หรือ

  มีประสบการณ์ด้านการให้รหัสโรคทางทันตกรรม หรือ

  มีความรู้ด้านศัพท์ทางทันตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  5. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริการถ่ายภาพรังสีทันตกรรมเทคนิคพิเศษ เช่น Water’s และอื่นๆ

  2. บริการถ่ายภาพรังสี CBCT

  3. ตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่ายรังสีที่ถ่ายโดยผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (intra-oral film และ extra- oral film)

  4. บริการสำเนาฟิล์ม

  5. ตรวจคุณภาพเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานภายนอก

  6. เข้าร่วมคณะกรรมการประชุม และกิจกรรมต่างของโรงพยาบาล

  7. งานด้านเอกสาร และงานคุณภาพต่างๆเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว

  สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  ประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :