รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสถิติ (ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ข้อมูลภายในส่วนงานจากงานต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลต่าง ๆ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑ ปี (หากเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑. คุณวุฒิปริญญาโทจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยสำเร็จการศึกษาด้านสถิติ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจการประเมินผลและวัดผล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.          ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

                     ๒. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑ ปี (หากเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          ๓. มีความรู้ความสามารถในงานสถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                     ๔. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                     ๕. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน และมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ออกแบบและพัฒนา

                     ๖. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                     ๗. เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ

                     ๘. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

  ๙. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนี่งดังนี้

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT (Internet Based)

  - TOEFL ITP

  - TOEFL CBT

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  - MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  ๑. คำนวณค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวางแผนจัดทำสถิติ และการประเมินผล วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อปรับปรุงการวางแผนสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

                     ๒. รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ภายในส่วนงาน เพื่อจัดทำเป็นรายงานสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัยบริการวิชาการ การบริหารองค์การ กิจการนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และอื่น ๆ

                     ๓. ประเมินผลและการรายงานผลการประเมินการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการศึกษา          การวิจัยบริการวิชาการ การบริหารองค์การ กิจการนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และอื่น ๆ

                     ๔. ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกเพื่อการจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการรายงานผลการดำเนินงาน                   ต่อมหาวิทยาลัยตามวงรอบระยะเวลาที่กำหนด

                     ๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และออกแบบโครงสร้างข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูล        ในมุมมองต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

                     ๖. ให้คำปรึกษาการใช้งานข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล         เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

                     ๗. งานอื่น ๆ ตามที่มอบหมาย

  ลักษะงานที่ต้องปฏิบัติ

  ตำแหน่ง “นักวิชาการสถิติ” เป็นตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ข้อมูลภายในส่วนงานจากงานต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ข้อมูลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกัน มีการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลรายงานสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร     

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ๑) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                   ๒) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                   ๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

      ๔) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

  สวัสดิมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1003 , 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :