รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท จากมหาวิทยาลัยที่กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลให้การรับรองในสาขาทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากเป็นสาขาที่มีการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในโปรแกรม Microsoft office และ Web based application ทางการเรียนการสอน เช่น Google Classroom
  3. มีทักษะด้านการวิจัย สามารถดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ ได้ดี สามารถนำเสนอความคิดใหม่ ๆ และมีภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership)  จัดการและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีทัศนคติพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถดูแลห้องปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture technique) และความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับหลักการทางความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
  6. มีความสามารถในการศึกษา สืบค้น จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้พื้นฐานในด้านหลักการทางความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical safety) และหากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี และต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ในตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน
  8. มีความสามารถในเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ (Histology) และเทคนิคการย้อมสี การย้อมทาง Immunohistochemistry และหากมีประสบการณ์ทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของภาควิชาฯ
  2. ดูแลรับผิดชอบในงานบริการวิชาการที่จัดโดยภาควิชา
  3. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ และถ่ายทอดการใช้งาน
  4. มีส่วนร่วมในการจัดช่วยดูแลด้านการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถทำงานวิจัยเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของสายงาน โดยเฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลกายวิภาคศาสตร์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาให้ท่านมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015402 หรือ 022015025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :