รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  13 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ช่วยนักกายภาพบำบัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
   • ช่วยนักกายภาพบำบัดในงานบริการ Ultrasonic, Short wave, Hot pack, Pelvic traction, Microwave and Exercise ให้กับผู้ป่วย
   • ประสานงานเวรเปลในการรับส่งผู้ป่วย
   • เรียกผู้ป่วยนอกเข้ารับการบริการตามลำดับ    
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วย เช่น  Hot pack, Paraffin, Dumbell, Sand bags, pelvic belt, thoracic belt, cervical halter
  • ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริการรักษาผู้ป่วย  ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าที่ และพร้อมใช้งาน
  • จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา  เช่น  รายชื่อ จำนวน Ward การใช้เครื่องมือ เป็นต้น  รวมถึงค่ารักษาพยาบาล  เพื่อรวบรวมเป็นสถิติเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ขั้วกระตุ้น ES/TENS              
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                          

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบการปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปวส.     15,400  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :