รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ป่วยสัมพันธ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี ขึ้นไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การให้บริการผู้ป่วย และผู้มารับบริการด้านหน้า โดยการอํานวยความสะดวก ผ่านการตอบคําถาม การแนะนํา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมถึงการรับข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ การส่งต่อข้อมูล ครบถ้วน เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  2. ประสานงานร่วมกับทางสื่อสารองค์กร เกี่ยวกับข้อมูลเพื่อ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล เช่นตารางการเปิดปิดหน่วยตรวจผู้ป่วย นอก การขยายบริการ การแนะนําบริการ

  3. การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงานของโรงพยาบาล การแนะนํา และให้ข้อมูลพื้นฐาน การดูแลแขกของผู้บริหารเพื่อให้เกิดความประทับใจ 

  4. การให้ความช่วยเหลือและติดตามสิ่งของที่สูญหายโดยออกแบบ กระบวนการรับแจ้ง จัดเก็บข้อมูล และติดตามเจ้าของเพื่อมารับคืน โดยทํางานประสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5. ประสานงาน และช่วยดําเนินกิจกรรมเรื่องการพัฒนางานบริการ รวมถึงการติดตามวัดผล 6.อํานวยความสะดวกให้ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษของโรงพยาบาล เช่นผู้มี อุปการคุณเป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การทดสอบความรู้ทั่วไป
  • การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์
  • การทดสอบจิตวิทยา
  • การสัมภาษณ์
  • การทดสอบภาคปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :