รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

  - มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม

  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้

   - มีความสามารถในการจับประเด็นได้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาสร้างสรรค์เนื้อหา ผลิตสื่อ และเขียนข่าว

  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อและเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

  - สามารถถ่ายภาพ และใช้โปรแกรม Graphic ในการผลิตสื่อ รวมถึงใช้งาน Social Media ใน Platform ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  -  เปิดรับการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการที่ดี มีความอดทนสูง

  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออก

  - สามารถทำงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์/เขียนข่าว/นำเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ คณะฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  - นำเสนอและอัพเดตข่าวสารข้อมูลของคณะฯ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Website และ Social Media ให้มีความถูกต้องและทันสมัย ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  - ดูแลและโต้ตอบให้ข้อมูลกับผู้รับบริการผ่าน Platform Social Media ต่างๆ ของคณะฯ

  - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะฯ เช่น clip VDO โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น

  - ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการเขียนข่าวกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ

  - ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

  - ออกแบบและผลิตคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ 

  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากเอกสารการสมัคร ผลงานการทำสื่อและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ