รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1 จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม MS Office หรือการสืบค้นข้อมูลทาง Internet การประสานงานโดยใช้ Email

  3 มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้เหมาะสม

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1 ลงทะเบียนรายการทดสอบของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์

  2 ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (รับ/ตรวจสอบสภาพ/ชี้บ่งและบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ)

  3 เตรียมตัวอย่างเพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์

  4 จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งาน

  5 ล้างทำความสะอาดเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน

  6 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

  7 ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  8 สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

  9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากเอกสารรับสมัครและการสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท และค่าครองชีพเพิ่มเติม 785 บาท
  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาเเนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ