รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี)
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  26 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP Access และโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  แบ่งออกเป็นสองลักษณะงาน ดังนี้ 

  ด้านบัญชีวิจัย รับ 2 อัตรา

  1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการบันทึกบัญชีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการและการรับจ้างวิจัย
  2. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ เบิกจ่าย ตัดจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายเกี่ยวกับการบริการวิชาการและการรับจ้างวิจัย 
  3. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี รายการบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการและการรับจ้างวิจัย 
  4. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือการบริการวิชาการและการรับจ้างวิจัย 
  5. ออกแบบและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
   

  ด้านบัญชีเจ้าหนี้ รับ 2 อัตรา

  1. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้ ในระบบ SAP
  2. วิเคราะห์รายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องของเอกสาร
  3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเบิก-จ่ายทุกประเภท
  4. บันทึกบัญชีด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้  ตั้งหนี้ และกำหนดวันจ่ายเงินในระบบ SAP 
  5. ปรับปรุงรายการทางบัญชี เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางการแก้ไขด้านเอกสารเบิก-จ่าย
  7. ออกแบบและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ของระบบบัญชีเจ้าหนี้ 
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ