รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (จักษุแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา และ ป.อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง หรือ ป.อนุสาขาจอตาและวุ้นตา หรือ ป.อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว

  3. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดสมัคร) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6

  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจตา วัดสายตา วัดความดันตา ตรวจดูกระจกตา ความลึกของช่องหน้าลูกตา ลักษณะม่านตา ปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง

      ตรวจดูจอประสาทตา และให้การรักษาตาด้วยวิธีการให้ยาหรือการผ่าตัด

  2. ตรวจสายตา และแนะนำให้ทำแว่นตา สั่งขนาดเลนส์สำหรับประกอบแว่นตาหรือเลนส์สัมผัส

  3. ตรวจตาให้ทราบข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการทดสอบต่างๆ

  4. ให้คำแนะนำในการฝึกและดูแลสายตา ตามความจำเป็นเพื่อทำการรักษาสายตาให้ดีขึ้น

  5. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของโรคตา การดำเนินโรค และแนวทางเลือกในการรักษา

  6. สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัด ต้องตรวจตาและร่างกายทั่วไป และอธิบายการดำเนินการรักษา ข้อดีและข้อเสียจาก

      การผ่าตัด และผลหลังการผ่าตัด วิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนจากยาชาและยาสลบ

  7. ติดตามผลแทรกซ้อนจากการให้ยา เช่น กลุ่มสเตียรอยด์ กลุ่มยาที่มีผลต่อตาบางตัว

  8. ปฏิบัติงาน ควบคุมและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานจักษุวิทยา และเข้าร่วมการประชุมของฝ่ายการแพทย์

  9. ให้คำปรึกษา แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น และทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางจักษุวิทยาทั่วไป และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยาตามตารางที่กำหนด

  10. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน  35,530 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และค่าประสบการณ์ในการทำงาน

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :