รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักจิตวิทยาคลินิก (สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  18 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  (กรุณาแนบใบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปี
  4. มีใบประกอบโรคศิลป์สาขาจิตวิทยาคลินิก
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี 
  6. มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) ในระดับดี 
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. นักจิตวิทยาคลินิกให้บริการผู้ป่วยคลินิกวัยรุ่น มารดาวัยรุ่น คลินิกดูแลสุขภาพเด็กต่อเนื่อง งานอนามัยโรงเรียน และงานเวชศาสตร์ชุมชน
  2. ให้การประเมินด้านจิตวิทยา เชาว์ปัญญา จิตสังคม และให้การทดสอบด้านจิตใจ
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่พบบ่อยในวัยรุ่น
  4. งานอนามัยโรงเรียน ให้คำปรึกษาและสามารถทำกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล และสรุปผลดำเนินการทุก 6 เดือน
  5. ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และให้การดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นเมื่อรับปรึกษาจากทีมสหสาสขาวิชาชีพ
  6. โทรศัพท์ติดตามเคสวัยรุ่นที่ไม่สามารถติดตามการรักษาได้ตามนัดหมาย ยืนยันหรือเลื่อนนัดหมายลงระบบนัดหมายคนไข้คลินิกวัยรุ่น และมารดาวัยรุ่น
  7. เข้าร่วมการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยในฐานะผู้ป่วยช่วยวิจัยของโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนปริญญาตรี 20,090 บาท / คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท (เพิ่มเติมค่าใบประกอบโรคศิลป์)
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ