รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยประสานงานส่งต่อผู้ป่วย งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  13 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สมัครหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ 
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และทำงานเป็นกะได้  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
  2. ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจากแผนกตรวจผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉินหอผู้ป่วยเพื่อส่งต่อไปรับการรักษาต่อเนื่องตามสิทธิการรักษา
  3. ประสานการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  4. ประสานผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย แผนกตรวจผู้ป่วยนอก รวมทั้งประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อการเคลื่อนย้าย และแจ้งโรงพยาบาลตามบัตร
  5. ประสานผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดีที่่เข้ารับบริการ
  6. ประสานงานผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและรายงานผู้อำนวยการ
  7. ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยโครงการ YMID Lab หรือมาส่งตรวจ Lab กับหน่วยพยาธิวิทยา
  8. ประสานงานกับแผนกตรวจผู้ป่วยนอกต่าง ๆ ในการทำนัดตรวจกรณีโครงการอยุธยา - รามาธิบดี/ โครงการทันตแพทย์ ม.มหิดล-รามาธิบดี
  9. ประสานงานโครงการผู้ป่วยเขตการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล 6 จังหวัดมาเป็นผู้ป่วยนอก
  10. เก็บรวบรวมข้อมูบ สถิติการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
  11. ประสานหาเตียงบุคลากรและญาติสายตรงที่มาตรวจที่ห้องฉุกเฉิน
  12. ประสานงานตรวจสอบสถานะเตียงว่างและ ยืมเตียงต่างภาควิชากรณี ER Crisis และกรณีเตียงภาควิชานั้น ๆ เตียงเต็ม
  13. ประสานงานกับแผนกตรวจผู้ป่วยนอกต่าง ๆ ในการทำนัดตรวจกรณีรับผู้ป่วยเป็น OPD CASE สิทธิบัตรทองและประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดี
  14. รับเรื่องผู้ป่วยกรณีขอประวัติการรักษากรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
  15. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ   5  วัน

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,000 บาท
  • เงินอุดหนุนค่าอาหาร 660

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :