รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  17 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่มี ก.พ. หรือ สกอ.รับรอง

  2. อายุไม่เกิน 30 ปี

  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และInternet ได้ในระดับดี

  4. สามารถประสานงานกับผู้ใช้บริการ และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ได้

  5. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  8. สามารถทำสื่อประชาสัมพันธ์ Social Media (Facebook, YouTube, Line, TikTok )

  9. หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

  10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยผลการทดสอบมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

    ลำดับที่

           ประเภทคะแนนทดสอบ

              คะแนน

       1

  IELTS (Academic Module)

                   3

       2

  TOEFL IBT (Internet Based)

                 29

       3

  TOEFL- ITP

                390

       4

  TOEFL- CBT

                90

       5

  TOEIC

               400

       6

  MU GRAD TEST

               36

       7

  MU GRAD PLUS

               40

       8

  MU-ELT

               56

   

   

   

   

   

   

   

   

             

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำเอกสารข้อมูลประวัติผู้มาใช้บริการคลินิกการกีฬา

  2. จัดทำงานสารบรรณของคลินิกการกีฬา

  3. ประสานงานโครงการต่างๆ ของคลินิกการกีฬา

  4. ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนงานอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเข้ารับ

  : สอบสัมภาษณ์ (ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น Portfolio Website)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 15,000 บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หน่วยทรัพยากรบุคคล 113,318
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ