รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด

  2. อายุไม่เกิน 30 ปี

  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านกายภาพบำบัด ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพบำบัดการกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกายภาพบำบัด

  5. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  6. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

  7. สามารถประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา และดูแลคนไข้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬา

  8. หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยผลการทดสอบมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัดแก่ผู้มาใช้บริการ

  2. คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง ในการให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด

  3. บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด ในการให้บริการผู้ป่วย

  4. ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีธาราบำบัด

  5. ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายในผู้ป่วยชนิดต่างๆ

  6. ให้บริการทดสอบความสามารถของกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่องมือวิจัย

  7. ดูแลสุขภาพและสุขภาวะของบุคลากรวิทยาลัยฯ

  8. ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนงานอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ

  9. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ

  10. จัดทำเอกสารข้อมูลประวัติผู้มาใช้บริการคลินิกการกีฬา

  11. จัดทำงานสารบรรณของคลินิกการกีฬา

  12. ประสานงานโครงการต่างๆ ของคลินิกการกีฬา

  13. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเข้ารับ

   : สอบสัมภาษณ์ (ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น Portfolio Website)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หน่วยทรัพยากรบุคคล 113,318
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :