รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานนิเทศศาสตร์วิชาการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  การศึกษา (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (สาขา นิเทศศาสตร์ ดิจิทัล สื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน Microsoft Office ; Word , Excel, Powerpoint โปรแกรม Zoom, Webex  และโปรแกรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เช่น Canva ได้เป็นอย่างดี (ใช้งานในลักษณะผู้ควบคุม ผู้เปิด-ปิด และถ่ายทอดบรอดคาสต์) ทักษะการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก Illustrator, Photoshop ทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน ทักษะการถ่ายภาพ (กล้อง Mirrorless , DSLR หรือ โทรศัพท์มือถือ) 
  3. มีความสามารถเป็นนักเล่าเรื่อง สร้างสรรค์งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสไลด์ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกในระดับใช้งานได้ ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในบทบาทแอดมิน ผู้ดูแลเพจได้
  4. มีความสามารถในการผลิต content อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความสัมภาษณ์ สกู๊ปข่าว, การสร้างภาพกราฟิก หรือตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดเป็น ระบบ สามารถแสดงผลการค้นคว้า ที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียน
  6.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความทุ่มเท กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวดเร็ว มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน
  7. ผู้สมัครสามารถแสดงแฟ้มสะสมผลงานที่มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสายใดสายหนึ่ง ได้แก่ การศึกษา การตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล วารสาร กราฟิก แนบการสมัครเพื่อการพิจารณาคัดเลือก
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  9. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติผิดทางเพศ โดยผู้สมัครงานต้องยืนยันว่าไม่เคยถูกลงโทษ (ทางวินัย การบริหารหรือทางอาญา) ที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ  หรือ ออกจากงานเพื่อรอการสอบสวนและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนดังกล่าว
  10. เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดทุกประเภท (ยกเว้นกรณีแพทย์สั่ง)
  11. ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เข็ม

  **ไม่ใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อต่าง ๆ ประเภทรูปภาพ ประเภทวิดีโอ ทั้งสื่อออฟไลน์ และ ออนไลน์
  2. ประสานงานและการบริการ ในรูปแบบการให้ข้อมูลหลักสูตรแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เช่น การเขียนบทความลง Website หรือเอกสารต่าง ๆ
  3. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา
  4. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
  5. ดำเนินการประสานประมวลรายวิชา และแจ้งเปิดรายวิชาในระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดการเรียนการสอน
  6. งานประสานการลงทะเบียนนักศึกษา
  7. บริหารจัดการด้านการจัดตารางสอน ตารางสอบ และสถานที่สอบ นักศึกษา ทั้งแบบ Onsite และแบบ Online สถานที่สอน (ใน/นอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย)
  8. บริหารจัดการงานด้านธุรการและสารบรรณ ร่างและโต้ตอบหนังสือ จดหมาย รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  9. สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการศึกษา
  10. ปฏิบัติงานด้านการประชุม เช่น เตรียมการประชุมต่าง ๆ สถานที่ จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.เอกสารประกอบการสมัครงาน ซึ่งประกอบด้วย Resume , เอกสารการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี)
  2.การสอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น)
  3.การสอบภาคปฏิบัติ (ผู้สมัครต้องนำคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ส่วนตัวมาสอบเนื่องจากการสอบข้อเขียนเป็นการสร้างโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้ถนัดในการสอบ)  
  4.การสอบเชาว์ปัญญาที่ไม่ใช่เสียง TONI
  5.การสอบสัมภาษณ์และการฝึกปฏิบัติจริงในชั่วโมงที่มีการเรียน-การสอนของหลักสูตร

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 15,000 บาท 
  สวัสดิการ ประกันสังคมขั้นพื้นฐาน 
                สวัสดิการบุคลากรตามประกาศสถาบันฯ 
  หมายเหตุ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ต่อสัญญาปีต่อปี ตามการประเมินและความก้าวหน้าของหลักสูตร)

 • หมายเหตุ :
  เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0608 ต่อ 1327 (หน่วยทรัพยากรบุคคล) งานแผนและทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :