รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พี่เลี้ยง (Day care)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ดูแลเด็กปฐมวัย หรือเด็กเล็ก อย่างน้อย 6 เดือน
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง อายุ18 - 45 ปี 
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลเลี้ยงเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปีครึ่ง ให้เหมาะสมกับวัย  
  • ให้การปฐมพยาบาลพื้นฐานและควบคุมป้องกันการติดเชื่อในเด็ก
  • เตรียมอาหารให้นมเด็ก
  • ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ต่างๆ และของเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
  • ให้ความร่วมมือผู้เข้ามาทำงานศึกษาดูงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  • เขียนและบันทึกรายงานประจำวัน ประจำเดือนของเด็กที่ตนเองรับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ปกครองทราบ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย และการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  • เงินเดือน 8,690 บาท 
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท 
  • เงินค่าโอที ขึ้นอยู่กับการจัดเวรของแต่ละเดือน

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ค่าเล่าเรียนบุตร/ทุนการศึกษาบุตร
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  สามารถยืนใบสมัครด้วยตนเองที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ อาคาร 3 ชั้น 6
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :