รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่หมดอายุ (นับถึงวันสมัคร)
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รวบรวมผลงาน ร่วมกำหนดตัวชี้วัด ประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนา Service Profile ของทีมดูแลผู้ป่วยของภาควิชาฯ

  2. เข้าร่วมทำงานพัฒนาคุณภาพในทีมต่างๆ ของภาควิชาฯ เช่น PCT CLT คณะทำงานจัดการความเสี่ยงและอุบัติการณ์ คณะกรรมการจัดการความรู้

  3. ประสานงานเพื่ให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

  4. การให้บริการแก่ผู้ป่วยในคลินิกเบาหวานครบวงจร

  5. การให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยในคลินิกรักษ์สุขภาพ

  6. เยี่ยมบ้านและอภิปรายเยี่ยมบ้านร่วมกับนักศึกษาแพทย์ปี 4 และทีมสหวิชาชีพ

  7. การประชุมวางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ

  8. การเก็บข้อมูลและบันทึกสถิติของคลินิก

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

  - ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม

  - ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • ค่าวิชาชีพ  2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 - 2,000 บาท
  • เงินพตส. 1,000 - 2,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :