รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยกฎหมาย งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย

  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก

  3. มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด

  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ

  9. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  10. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
   อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานวินัยและคดี

     1.1 งานวินัย

        1.1.1 ดำเนินงานสอบสวนวินัยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา

        1.1.2 ดำเนินงานสอบหาข้อเท็จจริง

        1.1.3 ดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณีทรัพย์สินของคณะสูญหาย หรือเสียหาย

     1.2 งานคดี

        1.2.1 รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์

        1.2.2 รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้ประสานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง

        1.2.3 สรุปรายละเอียดของคดีพร้อมทั้งนำส่งพยานหลักฐานให้กับพนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างคดี

        1.2.4 ติดตามการบังคับคดีตามคำพิพากษาและการบังคับทางปกครอง                                      

  2. งานนิติกรรมสัญญาและร่างกฎหมาย

     2.1 งานสัญญา

        2.1.1 ดำเนินงานจัดทำร่างสัญญา , MOU

        2.1.2 ดำเนินงานตรวจสอบสัญญาพัสดุ สัญญาวิจัย สัญญาร่วมทุน สัญญาการเป็นนักศึกษา สัญญาการบริการวิชาการสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

        2.2.3 ให้คำปรึกษาวินิจฉัยตีความสัญญาต่างๆ

     2.2 งานร่างกฎหมาย

        2.2.1 ดำเนินงานยกร่าง ตรวจร่าง แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ คำสั่ง ของคณะ

        2.2.2 ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย

        2.2.3 ดำเนินงานให้ความเห็นทางกฎหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์,สอบข้อเขียน,สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),

  รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

  ,ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม,

  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว

  สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

   

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก

  สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  • วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น.

  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตราชเทวี กรุเทพฯ)

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ