รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้าน Laser in Medicine หรือ Bio-Optical Engineering
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เน้นด้าน Laser in Medicine หรือ Bio-Optical Engineering) 
  2. มีความรู้ความสามารถในการดำเนินและบริหารโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย    
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานในห้องทดลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
  4. มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมที่ดี
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 


  ผู้สมัครไม่ต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อ 6 (ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ในกรณีต่อไปนี้
  1) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และ มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในข้อ 6 หรือ    
  2) กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฎิบัติงานด้านการเรียนการสอน ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น การสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. ปฏิบัติงานด้านวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
  3. ปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก สามารถเข้าใจงานวิจัยของภาควิชาฯ และสามารถถ่ายทอดได้ 
  4. ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
  5. ปฎิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
  6. ปฎิบัติงานในกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ เช่น การฝึกอบรม ดูงาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน
  7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  2. สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน     41,000 บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณศันสนีย์ แซ่เซียว งาน HR. 0-2889-2138 ต่อ 6070-6076
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :