รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (วิสัญญี)
 • จำนวน :
  10 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัต และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุน และพัฒนามาตรฐานฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล เป็นกรณีเฉพาะราย

  2. ใบอนุญาตตามข้อ 1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม ( 30 กันยายน 2567 )

  3. ได้รับการจ้างหรือต่อสัญญาให้ปฏิบัติงนในสถานพยาบาลที่เป็นส่วนงานในสังกัดของราชการหรือในกำกับของรัฐ จนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

  4. ไม่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ก่อน หรือ ระหว่างการฝึกอบรม

  5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

  6. มีประวัติการทำงานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือสอบสวนทางวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

  7. ผู้สมัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  8. ต้องไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เช่น โรคที่หยุดงานบ่อย เนื่องจากระหว่างการฝึกอบรม จะมีสิทธิ์ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ

  9. ไม่เป็นผู้ที่มีพันธะเรื่องการเข้าอบรมข้าราชการใหม่ ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

  1.1 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการบริการพยาบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามศักยภาพ

  1.2 มอบหมายงานให้แก่บุคลากรในระดับรองลงมาตามความรู้ ความสามารถ และติดตามงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

  1.3 ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้อยู่เสมอ รวมทั้งการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

  1.4 ตรวจเช็คความพร้อม และช่วยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับช่วยฟื้นชีวิตให้พร้อมตามแนวทางที่กำหนด

  1.5 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของหอผู้ป่วยหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของงานการพยาบาล /ฝ้ายการพยาบาล และโรงพยาบาล

  ด้านการบริการพยาบาล

  2.1 ประเมินปัญหาและความต้องการด้านบริการพยาบาลผู้ป่วยในความรับผิคชอบ

  2.2 วางแผนให้การพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลให้สอคคล้องกับแผนการรักษา

  2.3 ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ

  2.4 ติดตามประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง และปลอดภัย

  2.5 ประเมินอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการพยาบาล

  2.6 บันทึกกิจกรรมการพยาบาลและอาการเปลี่ยนแปลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล และ/หรือระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

  2.7 รายงานหัวหน้าเวร / หัวหน้าหอหน่วย/หัวหน้าหอ และเหรือ แพทย์ เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ /หรือพบความเสี่ยงเกิดขึ้น

  2.8 บันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามนโยบายของโรงพยาบาลที่กำหนด

  2.9 ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามนโยบายของโรงพยาบาลที่กำหนด

  2.10 สอน ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

  2.11 จัดเตรียมสถานที่เพื่อทำหัตถการทางวิสัญญีได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

  2.12 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

  2.13 มีส่วนร่วมในการติดตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน / โรงพยาบาล

  3. ด้านบริหารจัดการและกำกับดูแลศึกษา/ วิจัย

  3.1 ให้ความร่วมมือในการประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงาน/ ผู้ศึกษาดูงาน

  3.2 ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการทำวิจัย

  4. ด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

  4.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  5. ด้านอื่นๆ

  5.1 การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง

  5.2 การบริหารโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

  5.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • เงินค่าวิชาชีพ
  • เงินค่าประสบการณ์ 
  • เงินค่าตอบแทนพื้นที่ขาดแคลน 2,000 บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :