รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์พิษวิทยาฯ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ  18 – 35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท สาขาพิษวิทยา เภสัชวิทยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  6. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำ/ปรึกษา ในการวินิจฉัย/ดูแลรักษาผู้ได้รับพิษแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ปฏิบัติหน้าที่ติดตามอาการของการเกิดพิษ การรักษาที่ได้รับ จนสิ้นสุดการรักษา
  3. เผยแพร่และปรับปรุงความรู้ผ่านทาง website และ Facebook
  4. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านพิษวิทยา ทั้งสารเคมี สัตว์พิษ และผู้ที่ได้รับสารพิษ
  5. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสถิติการเกิดพิษ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายยา ติดตามและประเมินผลการใช้ยาในโครงการยาต้านพิษ
  7. ดำเนินงานวิจัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  3 - 5  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าตอบแทน  ปริญญาโท  เงินเดือน 22,750 บาท และ เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :