รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (ศูนย์พิษวิทยาฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรม อย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรม อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ได้รับพิษแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป
  2. ติดตามอาการของการเกิดพิษ การรักษาที่ได้รับ ตลอดจนสิ้นสุดการรักษา
  3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมลและสถิติการเกิดพิษ
  4. ดูแลการเบิกจ่ายยา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้ยาในโครงการยาต้านพิษ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติงาน 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าตอบแทน  :    ปริญญาตรี  เงินเดือน 19,500 บาท

                                     เงินค่าวิชาชีพ - การพยาบาล 2,500 บาท

                                     เงินค่าประสบการณ์ – การพยาบาล 1,000 บาท

                                     เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :