รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  24 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1.  ดูแลการออกเลขที่รับเอกสารโดยลงเลขที่รับ วันที่ เวลารับ
  2. รับเอกสารเข้าหน่วยงาน
  3. ควบคุมการออกเลขเอกสารส่งออกจากงานเภสัชกรรม
  4. แบ่งหมวดหมู่ของเอกสารที่รับเข้า นำเสนอต่อหัวหน้างานเภสัชกรรม
  5. จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานเภสัชกรรม
  6. จัดทำหนังสือโต้ตอบทั่วไป
  7. จัดเก็บเอกสารของงานเภสัชกรรมเป็นหมวดหมู่
  8. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
  9. จัดทำเอกสารระบบงานบุคคลและการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา
  10. ส่งเอกสารของงานเภสัชกรรมไปตามหน่วยงานตางๆ 
  11. ช่วยดูแลงานธุรการ บริหารทั่วไป
  12. ดำเนินการตรวจสอบ / เบิกพัสดุของหน่วยงาน
  13. จัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 
  14. ดำเนินการจองห้องประชุม
  15. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน ความรู้ด้านงานธุรการและสารบรรณ
  • สอบปฏิบัติ ด้านงานธุรการและสารบรรณ
  • การทดสอบการปฏิบัติงาน ครึ่งวัน
  • การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  9. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 8496600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ