รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ธันวาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหาร งานธุรการ หรือเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยสนับสนุนทั่วไป และหน่วยสนับสนุนพันธกิจหลักเพื่อสนับสนุนงานพันธกิจภาควิชา ได้แก่
     - ด้านธุรการและงานสารบรรณ ในการรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร การโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพิมพ์งานต่าง ๆ ของภาควิชา เวียนส่งเอกสารให้บุคลากรในภาควิชา รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบงานสารบรรณ
     - ด้านพัสดุ การเขียนคำขอการจัดตั้งครุภัณฑ์ การจัดซื้อ/ จัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน และการแจ้งซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในภาควิชา
     - ด้านงบประมาณการเงิน ในการจัดทำงบประมาณประจำปีของภาควิชา การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนจากเงินหมวดต่าง ๆ และการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงิน กำกับดูแลการเงินรายรับและรายจ่ายของภาควิชา
     - ด้านบุคคล ในการเตรียมกระบวนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง จัดเตรียมเอกสารการบันทึกการเข้าทำงานของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การลาออกจากงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ ประชุมดูงานและเดินทางไปราชการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรภาควิชา รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและร่วมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของบุคลากรภาควิชา
     - ด้านการศึกษา ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยารับผิดชอบในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
     - ด้านบริการวิชาการ ประสานงานการจัดการบริการวิชาการและประชุมวิชาการประจำปีาของภาควิชา
     - ด้านวิจัย ประสานงานติดตามรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา
  2. การประสานงาน/ ช่วยจัดทำแผนงาน/ โครงการยุทธศาสตร์ การสัมมนาภาควิชาและโครงการต่าง ๆ ของงานตามพันธกิจภาควิชา
  3. งานเลขานุการ ได้แก่
     - ร่างหนังสือโต้ตอบ ชี้แจง/ ให้ข้อมูล และทำความเข้าในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของงานตามพันธกิจของภาควิชา หรือตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย
     - จัดทำวาระการประชุม การประชุมอาจารย์ในภาควิชาประจำเดือน
     - การประสานงาน/ ประสานข้อมูลต่าง ๆ กับบุคลากร หน่วยงานภายในและภายนอกภาควิชา
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น สนับสนุนการเตรียมข้อมูล/ เอกสารในการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ภาควิชา การจัดเตรียมทำข้อสอบและการทำลายข้อสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น
  5. ร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ภายในภาควิชา กิจกรรมในคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ