รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานพัฒนาสื่อผสม )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  24 พฤศจิกายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  13 ธันวาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อาทิ HTML, HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้ CMS หรือ Framework ต่าง ๆ
  4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Infographic, Motion graphic
  5. มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความทางด้าน IT เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
  6. มีประสบการณ์ในการทำสื่อ Interactive ต่าง ๆ รวมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการงานด้าน 3D, Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. งานพัฒนา ออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. งานพัฒนา ออกแบบระบบ และจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. งานพัฒนา Template, UI/UX ของเว็บไซต์ สำหรับรองรับ Platform ต่าง ๆ
  4. รับผิดชอบดูแล และวางแผนการบริหารจัดการเนื้อหา (Content) ของเว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเนื้อหาน่าสนใจ และทันสมัยตามเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน
  5. เขียนบทความ เรียบเรียงบทความ เขียนข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง
  6. จัดทำสื่อในรูปแบบ 3D, Virtual Reality, Augmented Reality
  7. วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  8. วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
  9. วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้
  10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
  2. ประกันสังคม
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)
  7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว 
  8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  9. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
  10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ
  11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย
  13. เงินชดเชย
  14. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.)
  15. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  16. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  17. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  18. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6039 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :