รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • เปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบำบัดแล้ว

  • อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว)

  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกายภาพบำบัด

  • มีทักษะในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานระหว่างแผนกได้เป็นอย่างดี

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  • การบริหารขั้นพื้นฐาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HIS ( HosXp ) และโปรแกรมพื้นฐานในการทำงาน อาทิ  Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point

  • มีคะแนนภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านบริการทางกายภาพบำบัด

  • ให้บริการและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกระบวนการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกครอบคลุมผู้ป่วยในทุกระบบ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • งานสร้างเสริมและป้องกัน จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง
  • ร่วมปฏิบัติงาน / สนับสนุนการปฏิบัติงานบริการกายภาพบำบัด ตลอดจนอำนวยความสะดวก / ประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน

  ด้านบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

  • มีการบันทึกข้อมูลและเวชระเบียนอย่างสม่ำเสมอ มีความถูกต้องและครบถ้วน
  • ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องประสานกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบเครื่องมือทางกายภาพบำบัดพร้อมใช้งาน
  • พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะหลัก (core Competency ) และความสามารถเฉพาะ
  • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของศูนย์การแพทย์และวิทยาเขตและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : 20,090 บาท และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

  สิทธิประโยชน์ & สวัสดิการ : 

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  • ประกันสังคม
  • รถรับ-ส่งบุคคลากร
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  • สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  • เงินช่วยเหลือสวัสดิสงเคราะห์ กรณีเจ็บป่วย/ญาติสายตรงเสียชีวิต/สมรส/คลอดบุตร ฯลฯ
  • เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  056-009609 ต่อ 9102
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :