รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  19 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านพิธีกร ศาสนพิธี การจัดนิทรรศการ การจัดงานเลี้ยง การจัดประชุม หรือการจัดงานอีเว้นท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Offices และโปรแกรม Photoshop ได้

  4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านพิธีกร ศาสนพิธี การจัดนิทรรศการ  การจัดงานเลี้ยง การจัดประชุม หรือการจัดงานอีเว้นท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิธีกร จัดเลี้ยงรับรองสำหรับงานประชุม งานศาสนพิธี งานพิธีเพื่อถวายราชสักการะในโอกาสต่างๆ ของคณะ เป็นต้น

  2. งานด้านสารบรรณ เช่น การรับ-ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบ MU-SIS  การร่างหนังสือทางราชการ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน

  3. ประชาสัมพันธ์งานพิธีการและกิจกรรมผ่านทางสื่อของหน่วยงาน

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

  2. สอบข้อเขียน  (เกี่ยวกับงานพิธีกร จัดเลี้ยงรับรองสำหรับงานประชุม งานศาสนพิธี งานพิธีเพื่อถวายราชสักการะในโอกาสต่างๆ ของคณะ เป็นต้น)

  3. สอบสัมภาษณ์

  4. ทดลองปฏิบัติงาน 1 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                            15,000  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                               

  - ตรวจสุขภาพประจำปี    

    - ประกันสุขภาพกลุ่ม         

  - เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)           

   *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :