รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  - มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี 6 เดือนอย่างน้อย 2 ปี
  - มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหรือกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี 6 เดือน
  - สามารถคิด/ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี 6 เดือนได้ ไม่ติดกรอบการเรียนการสอนรูปแบบวิชาการ สามารถจัดรูปแบบกิจกรรมแบบบูรณาการได้
  - มีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตนเองได้
  - หากผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือพัฒนาการเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่ต่อกิจวัตรประจำวันของเด็กพร้อมประเมินผลการดูแลรายวัน

  2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และทักษะครบ 4 ด้าน

  3. ปฏิบัติต่อเด็กด้วยคำพูดและวิธีการที่อ่อนโยน เช่น โอบกอด พูดคุย หยอกล้อ ไม่ใช้วิธีการขู่บังคับ

  4. สังเกต ประเมินและบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรม พัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ผ่านเครื่องมือ DSPM และ Growth Chart

  5. เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก และเขียนรายงานตามแบบฟอร์มตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

  6. ประเมิน จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก

  7. คิดสื่อพัฒนาการและวางแผนการสอนร่วมกับครูปฐมวัย ในแต่ละวันและทุกกิจกรรมวันสำคัญ ตามวัตถุประสงค์แผนการสอน

  8. จัดทำเอกสารรายงานภายในหน่วยงานและ นอกหน่วยงานได้

  9. ดูแลและบริหารจัดการงานในเด็กแต่ละช่วงวัยที่ได้รับมอบหมาย โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง สลับกันทุก 3 เดือน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
  • สอบวัดความรู้
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :