รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  26 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุ 18-35 ปี บุคลิกภาพดี
  • คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขา  
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านบริการทางกายภาพบำบัด

  1. ช่วยนักกายภาพบำบัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกที่รับการรักษาทางกายภาพบำบัด หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพบำบัด

  2. ช่วยนักกายภาพบำบัดในงานเตรียมผู้ป่วยเพื่อทำ Ultrasonic, Short wave,Pelvic traction, Cervical traction

      - จัดวาง-เก็บ Hot Pack ที่ใช้กับผู้ป่วย

      - จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วย

  เช่น Hot pack, Paraffin, Dumbell, Sand bags, Pelvic belt, thoracic belt, cervical halter รวมทั้งเตรียมสำลี แอลกอฮอล์ aquagel เพื่อใช้กับขั้ว Electrode ของเครื่อง ES

  3. ดูแลรักษาและทำความสะอาดวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน

  4. ตรวจสอบเครื่องมือทางกายภาพบำบัดพร้อมใช้งาน

  5. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หลังจากใช้ในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละวัน

  6. ร่วมปฏิบัติงาน / สนับสนุนการปฏิบัติงานบริการกายภาพบำบัต ตลอดจนอำนวยความสะดวก / ประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน

      - รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ,ระเบียบปฏิบัติ , คู่มือของหน่วย

      - ประสานการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขา

  7. ช่วยฟื้นคืนขีพผู้ป่วยเบื้องต้นได้ในกรณีฉุกเฉิน

  ด้านบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

  1. มีส่วนร่วมในกิจกรรม / โปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย

  2. ควบคุมกิจกรรม , บริการและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาล

  3. ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

  4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงพยาบาลและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word , Excel
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติงาน 2-3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท 
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน  
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :