รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  3 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กรกฎาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมสำรวจ/วิศวกรรมเทคนิคธรณี/วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ/วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ/ชลประทาน และวิศวกรรมขนส่งหรือที่เกี่ยวข้อง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมสำรวจ/วิศวกรรมเทคนิคธรณี/วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ/วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ/ชลประทาน และวิศวกรรมขนส่งหรือที่เกี่ยวข้อง)  โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  2. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  3. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาโยธา หรือมีประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ
  4. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
  5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
  6. หากมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย หรือวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 


   ผู้สมัครไม่ต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อ 7 ในกรณีต่อไปนี้
    1) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในข้อ 7 หรือ    
    2) กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1) งานด้านการเรียนการสอน ทำการบรรยาย ควบคุมปฏิบัติการและควบคุมสัมมนาโครงงานและปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
  2) งานด้านการเรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)  
  3) โครงการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งประเทศและต่างประเทศ                
  4) โครงการบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี                
  5) งานลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    41,000 บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  K.ศันสนีย์ แซ่เซียว งาน HR 02-889-2138 ต่อ 6074
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ