รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  3 ปีด้านงานวิจัย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาระบาดวิทยา ,สังคมศาสตร์,วิทยาศาสตร์การแพทย์,เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • วางแผนงานหรือโครงการวิจัยของหน่วยงาน ศึกษาวิจัย ทดสอบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดทำรายงาน เพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและวางแผนดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป
  • ปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนวิจัย โดยให้คำแนะนำ/ปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบ กระบวนการทำโครงการวิจัย เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน แยกประเภท และ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • จดบันทึกและสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • จัดทำบันทึกผลการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการวิจัยของโครงการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  • บริหารจัดการเรื่องทบทวนจากเวชระเบียน สุ่มตรวจการดำเนินงานวิจัย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานวิจัย (site visit) และ สัมภาษณ์อาสาสมัคร เป็นต้น
  • ประเมิน ติดตาม และจัดทำฐานข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการดำเนินการวิจัยให้เป็นระบบ
  • จัดทำหนังสือเวียนประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงาน
  • รวบรวมข้อมูล สถิติ จัดทำรายงานต่าง ๆ ให้หน่วยงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,340  บาท

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :