รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการวิจัย
 • อายุไม่เกิน :
  54 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา ประชากรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา ประชากรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4. ได้รับใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการวิจัย

  6. อายุไม่เกิน 54 ปี

  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
                          7.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
                          7.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  7.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  7.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  7.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

  7.6  MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  8.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  9.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  10.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน

  บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานการเรียนการสอน
  2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
  3. การวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
  4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  5. งานพัฒนาหลักสูตร
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          41,000 บาท  

   

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :