รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (หน่วยจัดเก็บรายได้ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  26 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุ 18-35 ปี บุคลิกภาพดี
  • คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขา  
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับชำระเงินคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามใบแจ้งการชำระเงินคำรักษาพยาบาล พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินในระบบ CNMI HIS

  2. จัดทำเอกสารการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในรอบกะและการยกเลิกคืนเงินหลังจากสรุปยอตรายงานปิดกะแล้ว นำส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินคืนโรงพยาบาล ถูกต้องและครบถ้วน

  3. สรุปยอตรายงานปิดกะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยในและนำส่งเงินรายได้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

  4. สรุปรายการส่วนลต, สิทธิก่อนนำส่งหน่วยบริหารลูกหนี้

  5. ปรับปรุงการยกลิกคืนเงินข้ามวัน, ปรับปรุงยกเลิกนอกระบบ, ปรับปรุงสิทธิ, ส่วนลด

  6. ให้บริการ ตอบข้อซักถามแก่ผู้มารับบริการ

  7. ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆดำเนินไปใด้โดยสะดวก เช่น การเตริยมเอกสาร, การเบิกพัสด, ตรวจสอบครุภัณฑ์ หรืองานบริการทั่วไป

  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word , Excel
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติงาน 2-3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท 
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน  
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :