รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 หรือ หลักสูตร 6 ปี  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมแล้ว

  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6

  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. หากมีประสบการณ์ด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนจ่าย และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งอธิบายการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  2. แนะนำการใช้ยาที่มีวิธีใช้พิเศษ เช่น ยาพ่น ยาเหน็บ

  3. ให้บริการตอบคำถามด้านยาแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขในโรงพยาบาล

  4. จัดทำเอกสารความรู้ด้านยาเผยแพร่ในโรงพยาบาล

  5. ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย

  6. ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในบนหอผู้ป่วยให้ปลอดภัยมีประสิทธิผล (Medication Review/Medication reconciliation/Dosage adjustment)

  7. ให้คำแนะนำการให้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน (Discharge counseling)

  8. ติดตามและบันทึกการแพ้ยาของผู้ป่วย

  9. ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย

  10. เตรียมผสมยาพร้อมใช้ (Premix) ให้กับหอผู้ป่วย

  11. จัดทำรายงานเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนางานภายในหน่วยงาน

  12. เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  13. ดูแลคลังยา และคลังห้องจ่ายยา

  14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน หลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 21,160 บาท หรือ หลักสูตร 6 ปี ได้รับเงินเดือน 23,440 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 6471
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :