รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารความเสี่ยง (คุณวุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มกราคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ/ สถิติประยุกต์ การศึกษา การบริหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุ 25-45 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Power Point Presentation/ Excel และ Social Network
  6. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) ด้านการควบคุมภายใน (Internal Control) และด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuety Management)
  2. จัดทำสื่อการให้ความรู้ ออกแบบหลักสูตร และจัดอบรมให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  3. ดูแลระบบการประเมินความเสี่ยงในส่วนของภาควิชา / สถาน / ศูนย์ พร้อมจัดทำเล่มรายงานและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
  4. ออกแบบและทดสอบเครื่องมือสำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พันธกิจด้านการบริการทางการแพทย์/พันธกิจด้านการศึกษา / พันธกิจด้านการวิจัย / ระบบสนับสนุน : ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสารสนเทศ
  5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของคณะฯ
  6. จัดประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและข้อร้องเรียนโรงเรียนแพทย์ศิริราช โดยมีหน้าที่ จัดวาระ เตรียมข้อมูลประกอบการนำเสนอจัดการประชุม ประสานงานและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานการประชุม
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  8. ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ