รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ สำนักงานผู้อำนวย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  3 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  16 พฤษภาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากพิมพ์สัมผัสได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/PowerPoint   
  3. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือเข้าออกด้วยระบบ manual และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MU-SIS)
  2. วิเคราะห์ คัดกรอง และแยกประเภทหนังสือเข้าเพื่อส่งต่อบุคลากรของสถาบันเพื่อดำเนินการและเสนอผู้บริหารตามลำดับ
  3. วิเคราะห์ คัดกรอง และแยกประเภทหนังสือออกเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. สำเนาเอกสารและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกตามหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
  5. ทำลายเอกสารประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  6. ร่าง พิมพ์หนังสือโต้ตอบประเภทต่างๆ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 14,950 บาท เป็นต้นไป

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050-3
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ