รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)
 • จำนวน :
  20 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ 20 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย

  • ช่วยรับและจำหน่ายผู้ป่วย
  • ดูแล ทำความสะอาด ร่างกายผู้ป่วย ให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินโรค
  • ทำเตียงว่างและเตียงที่มีผู้ป่วยรับบริการอยู่
  • ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ การป้อนอาหาร การให้อาหารทางสายยาง และดูแลการให้นมแก่ผู้ป่วยเด็ก
  • ให้ความช่วยเหลือ ในการเคลื่อนไหว เปลี่ยนอริยาบถ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย
  • วัดสัญญาณชีพให้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมแก่การดำเนินโรค และรายงานความผิดปกติของสัญญาณชีพแก่พยาบาลวิชาชีพอย่างรวดเร็ว 
  • ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้แก่ผู้ป่วย
  • ติดตามดูแลผู้ป่วย ที่่ย้ายหน่วยหรือตรวจนอกสถานที่
  • ให้การตอบสนองและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในขอบเขตที่กำหนด
  • ช่วยแพทย์/พยาบาล เตรียมตรวจ/ทำหัตถการแก่ผู้ป่วย รวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆ 
  • การสวนอุจจาระและสวนปัสสาวะให้แก่ผู้ป่วย
  • การตวงและบันทึกปริมาณน้ำ/สารน้ำ เข้า-ออกจากร่างกาย
  • การเตรียมความสะอาดบริเวณผ่าตัดของผู้ป่วย
  • การชำระอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอบแผลฝีเย็บ

  ด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย

  • ช่วยรับและจำหน่ายผู้ป่วย
  • ดูแล ทำความสะอาด ร่างกายผู้ป่วย ให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินโรค
  • ทำเตียงว่างและเตียงที่มีผู้ป่วยรับบริการอยู่
  • ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ การป้อนอาหาร การให้อาหารทางสายยาง และดูแลการให้นมแก่ผู้ป่วยเด็ก
  • ให้ความช่วยเหลือ ในการเคลื่อนไหว เปลี่ยนอริยาบถ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย
  • วัดสัญญาณชีพให้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมแก่การดำเนินโรค และรายงานความผิดปกติของสัญญาณชีพแก่พยาบาลวิชาชีพอย่างรวดเร็ว 
  • ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้แก่ผู้ป่วย
  • ติดตามดูแลผู้ป่วย ที่่ย้ายหน่วยหรือตรวจนอกสถานที่
  • ให้การตอบสนองและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในขอบเขตที่กำหนด
  • ช่วยแพทย์/พยาบาล เตรียมตรวจ/ทำหัตถการแก่ผู้ป่วย รวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆ 
  • การสวนอุจจาระและสวนปัสสาวะให้แก่ผู้ป่วย
  • การตวงและบันทึกปริมาณน้ำ/สารน้ำ เข้า-ออกจากร่างกาย
  • การเตรียมความสะอาดบริเวณผ่าตัดของผู้ป่วย
  • การชำระอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอบแผลฝีเย็บ

  ด้านบริการการพยาบาล

  • สังเกตุ จดบันทึกและรายงานการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ต่อพยาบาลวิชาชีพ
  • รายงานหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าเวรและ/หรือแพทย์ เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ/มีความเสี่ยงเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถจัดการให้การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
  • ช่วยแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและการปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐาน
  • ตอบสนองด้านความต้องการบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างรวดเร็ว เอาใจใส่และเอื้ออาทร
  • จัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ 
  • ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ตามข้อปฏิบัติของหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • ดูแลและจัดเครื่องใช้ภายในหน่วยงานให้ครบถ้วน สะอาด เรียบร้อยและพร้อมใช้อยู่เสมอ
  • ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ตลอดเวลา 
  • มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
  • มีส่วนร่วมในการติดตามตัวชี้วัดที่ฝ่ายบริการการพยาบาลกำหนด
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • ฯลฯ 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดลองปฏิบัติงาน 3 วัน
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • อัตราเงินเดือน  12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 500 บาท
  • เงินค่าตอบแทนพื้นที่ขาดแคลน
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :