รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  3 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
  4. ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office, Internet 
  6. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเผยแพร่และสื่อสารไปสู่ภายนอกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  7. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาไทย และ/หรือ ภาษาต่างประเทศภาษาที่สาม (ถ้ามี) เพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยภาษารูปแบบการสื่อสาร และมารยาททางธุรกิจ ที่ถูกต้องเหมาะสมได้เป็นอย่างดี 
  8. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ใจรักบริการ ละเอียดรอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมงานได้ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง
  9. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  44
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ และดำเนินงานโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ อาจารย์อาคันตุกะ เภสัชกรวิชาชีพ นักวิชาการ นักวิจัยจากต่างประเทศ (Inbound Mobility Program) และโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (Outbound Mobility Program) รวมไปถึงจัดการเอกสารทางการเงินเพื่อดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ และดำเนินงาน เพื่อการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่อาคันตุกระต่างชาติเพื่อความร่วมมือในระดับนานาชาติ เช่น การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษ และการเจรจาความร่วมมือและ ฯลฯ (Inbound Visit) รวมไปถึงจัดการเอกสารทางการเงินเพื่อดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ ดำเนินงาน และจัดทำงบประมาณ จัดการเดินทาง และเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ในการเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound Visit) รวมไปถึงจัดการเอกสารทางการเงินเพื่อดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  4. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ และดำเนินงาน เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรในระดับนานาชาติ ตลอดจนจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Mutual Agreement) รวมไปถึงจัดการเอกสารทางการเงินเพื่อดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  5. ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน บริหารจัดการ ดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติหรือสัมมนาระดับนานาชาติ หรือร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (Joint Conference or Seminar) รวมไปถึงจัดการเอกสารทางการเงินเพื่อดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  6. ปฏิบัติหน้าที่ในการแปลข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ (Translation) รวมไปถึงดำเนินการสรรหา เข้าถึงแหล่งข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การดำเนินงานของคณะฯ และทุนต่าง ๆ เพื่อนำมาเขียนข่าวสาร สรุปความ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง (English News)
  7. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สถิติ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้านวิเทศสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๑๕,ooo บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  - ประกันสังคม
  - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์
  - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ประกันสุขภาพ
  - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี (สะสมได้)
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :