รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (หน่วยเภสัชวิทยาเชิงระบบ คุณวุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  26 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ การเพาะเลี้ยง Human cell culture โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเซลล์ภูมิคุ้มกัน และการทำ Immunofluorescent staining จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Pharmacology, Cell Biology, Molecular Biology, Genetics, Immunology, Medical technology (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. รับอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีทักษะสื่อสารโดยภาษาอังกฤษได้ดี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบสามมิติ การพัฒนา biomarkers เพื่อพยากรณ์ผลการตอบสนองต่อยาต้านมะเร็งชนิดต่างๆ และการจัดจำแนกกลุ่มย่อยมะเร็ง และการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์และทดสอบยาในระบบที่มีเซลล์มากกว่า 1 ชนิดร่วมกัน (แพลทฟอร์ม co-culture) 
  2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอมาตรฐานคลังเซลล์เพาะเลี้ยง iso20387:2018 และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ Good Laboratory Practice
  3. งานด้านการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน ให้ความรู้เชิงวิชาการและถ่ายทอดเทคนิคการทำแล็ป รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงานที่มาจากการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงาน และบุคลากรที่ในใจการทำงานวิจัยได้
  4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น การดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติการของศูนย์เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือให้สอดคล้องมาตรฐาน ร่วมกิจกรรม Journal club และกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ ฯลฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ : ความสามารถในการทำงานด้าน Molecular Biology และการเพาะเลี้ยงเซลล์ไลน์
  สอบสัมภาษณ์ : ไทยและอังกฤษ โปรดเตรียมนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เคยได้ทำมา (10 นาที)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :