รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับอาวุโส)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการบริหารด้านการเงิน การคลัง หรือบัญชีในระดับตั้งแต่หัวหน้างานหรือผู้จัดการขึ้นไป
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารด้านการเงิน การคลัง หรือบัญชีในระดับตั้งแต่หัวหน้างานหรือผู้จัดการขึ้นไป
  4. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร สามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศเวลาและทุ่มเทการทำงานให้องค์กร
  5. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมระบบ SAP
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word/ MS Excel/ MS Power Point
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  วางแผน  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบัน
  2. ให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบัน
  3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
  4. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของส่วนงาน และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตาม งบประมาณที่วางไว้
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาโท เริ่มต้นที่ 70,000-100,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050-3
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ