รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักตรวจสอบภายใน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 1 ปี ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี ,สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
  • หากมีใบอนุญาตด้านการตรวจสอบ เช่น CIA, CPA, CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ศึกษา และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน และเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรึกษา
  • รวบรวมข้อมูล และผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรึกษา เพื่อสรุปประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะ ยืนยันข้อมูล และผลการปฏิบัติงาน
  • รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความเห็น ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ จากหน่วยงานที่รับบริการ  
  • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรึกษาเพื่อนำเสนอผลการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบให้ผู้บริหารรับทราบ
  • ติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหา การพัฒนาและรายงนผลให้ผู้บริหารรับทราบ
  • เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี
  • วางแผนการทำงาน กิจกรรม หรือโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ
  • ประสานการทำงานกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้าทีมตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เพื่อปรึกษาหารือ และขอความเห็น คำแนะนำ รวมทั่งการสนับสนุนช่วยเหลือ ที่จะทำให้งานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  • ประสานการทำงานและความร่วมมือด้านการตรวจสอบภายในกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้  
  • ให้คำแนะนำต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียนวิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท  
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :