รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานเปล
 • จำนวน :
  14 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กรกฎาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาต้อนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน่วยเวรเปล

  • เคลื่อนย้าย รับ-ส่ง ผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน
  • สังเกตุอาการของผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินรวมถึงรู้จักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเบื้องต้นกับทีมการรักษาพยาบาล 
  • รับศพจากหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉินส่งห้องเก็บศพ
  • ทำความสะอาดรถเข็นเตรียมความพร้อมรถเข็นเพื่อเตรียมไว้ใช้งานประจำวัน
  • บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงรถเข็นตามรอบเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์รวมถึงการดูแลติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นให้กับทีมแพทย์ ทีมพยาบาลและผู้ป่วย
  • เป็นผู้ร่วมทีมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
  • เป็นผู้ร่วมทีมเคลื่อนย้ายและอพยพผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์กรณีเกิดอัคคีภัยหรือมีเหตุภาวะฉุกเฉิน

  หน่วยรับส่งเวชภัณฑ์

  • รวบรวมคัดแยกนำส่งและลงบันทึกเอกสารการเบิกจ่ายยาและสารน้ำพัสดุงานบ้าน / สำนักงาน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ใบปรึกษาทางการแพทย์ (consult) ให้ถูกต้องตรงตามระบบของแต่ละหน่วยงาน
  • ปฏิบัติงานขนส่งยาและสารน้ำทุกประเภท (ยาเคมี , ยาน้ำ วัคซีน , ยา PIVAS , TPN ) รวมถึงการขนส่งยาระหว่างคลังยาแต่ละอาคาร
  • ส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ งานบ้าน สำนักงาน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
  • ส่งเวชระเบียนให้แก่หน่วยตรวจต่างๆ ทั้งในอาคารหลักและอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
  • ส่งผ้าสะอาดให้แก่หอผู้ป่วยต่างๆ
  • นำส่งและให้คำแนะนำขั้นตอนการรับบริการต่างๆ
  • ขนส่งเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD) 
  • รับ-ส่งยา เวชระเบียนและอุปกรณ์การแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล(รามาฯ - พญาไท 2)
  • ขนส่ง ยา เวชภัณฑ์ฯ เครื่องมือแพทย์ พัสดุ ผ้า ระหว่างโรงพยาบาลรามาฯ - โรงเรียนเรวดี
  • ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานบริการ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติ 5 วัน
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม
  • ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน

  • เงินเดือน 8,690 บาท 
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท 
  • (ยังไม่รวมเงินค่าโอทีและค่าเวร)

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ค่าเล่าเรียนบุตร/ทุนการศึกษาบุตร
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :