รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (แคชเชียร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการเงินและบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา บัญชี การเงิน (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
   ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการเติม-คืนเงินในบัตรอาหารและบัตรสมาร์ทการ์ดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. เตรียมเงินทอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น บัตรอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษใบเสร็จ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คิดราคาอาหารตามที่ผู้รับบริการซื้อและนำใบเสร็จอาหารส่งแก่ผู้รับบริการ โดยก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสำรวจรายการอาหารและตรวจสอบราคาอาหารแต่ละรายการ
  4. พิมพ์ใบรายการสรุปยอดเงินนำส่งและตรวจนับเงินให้ตรงกับยอดในใบรายงานฯ และนำใบรายงานฯ และเงินส่งงานคลัง
  5. ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจ่ายใบเสร็จ และเครื่องตรวจสอบยอดเงิน
  6. ตรวจเช็คบัตรอาหารคงเหลือเพื่อใช้ในวันถัดไป
  7. รวบรวมและจัดทำสถิติรายรับของการให้บริการอาหารของฝ่ายโภชนาการ
  8. ในกรณีที่ปฏิบัติงานที่ซุ้มอาหารว่าง ให้ดำเนินการตรวจนับยอดขนมที่นำเข้า จำหน่ายและคงเหลือเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการสูญหาย
  9. ร่วมดำเนินกิจกรรมคุณภาพของฝ่ายโภชนาการ เช่น กิจกรรม 5ส. ISO 22000 เป็นต้น
  10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :