รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 23-30 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), โปรแกรมสำหรับการประชุม/ อบรม/ สอบ Online เช่น Webex, Zoom, Microsoft Teams
  5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และมีบุคลิกภาพดี
  6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและองค์กร และมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
  8. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
  1. งานจัดการเรียนการสอน ประสานงานหัวหน้าวิชาและผู้สอน
  2. งานปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตร (การจัดการ มคอ.3-7)
  3. งานจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
  4. งานประเมินการเรียนการสอน ประเมินรายวิชา ประเมินหลักสูตร สรุปผล วิเคราะห์ และรายงาน
  5. งานสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๑๕,ooo บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  - ประกันสังคม
  - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์
  - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ประกันสุขภาพ
  - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี (สะสมได้)

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :